Index

1. Definities

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

4. Cookies

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

7. Nieuwsbrief tracking

8. Contactmogelijkheid via de website

9. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

10. Rechten van de betrokkene

11. Gegevensbescherming voor applicaties en de applicatieprocedures

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Xing

19. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

20. Wettelijke basis voor de verwerking

21. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij

22. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

23. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

24. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Privacy Policy Condair Group

We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het management van Condair. Het gebruik van de internetpagina's van Condair en de website van de filialen van Condair is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Echter, als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de land specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op Condair. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen, door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming, op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij aanspraak maken.

Als controller, heeft Condair talloze technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt, te waarborgen. Echter, gegevenstransmissies via internet kunnen in theorie beveiligingslekken vertonen, waardoor absolute bescherming mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Condair is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten

In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende voorwaarden:

a) Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel om hun verwerking in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking

De verwerker, of voor de verwerking verantwoordelijke, is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de unie of de lidstaten worden gereguleerd.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaat kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van de gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij

De derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan de betrokkene, controller, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker zelf, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

Controller voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Condair Group AG
Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Zwitserland 
Telefoonnummer: +41 55 416 61 11
Email: info@condair.com
Website: www.condair-group.com

Alle dochterondernemingen staan op onze website: www.condair-group.com/company-information/

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:

DPO Thomas Fisch
Condair Group AG
Talstrasse 35-37
8808 Pfäffikon SZ
Zwitserland 
Telefoonnummer: +41 55 416 62 21
Email: dpo@condair.com
Website: www.condair-group.com

Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina's van Condair gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Condair de gebruikers van de website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bij voorbeeld, geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan het gebruik van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De websites van Condair verzamelen een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Condair geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Condair anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de websites van Condair krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden en ook wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de controller.

Condair informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Een bevestiging per e-mail wordt voor het eerst verzonden naar het e-mailadres dat door een gegevenssubject is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de procedure voor dubbel opt-in. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een gegevenssubject op een later tijdstip te begrijpen, en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zover dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding, of in geval van verandering van technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens worden verzameld door de nieuwsbriefdienst aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de controller te communiceren.

7. Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrieven van Condair bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingesloten en die in HTML-indeling wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Condair zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke koppelingen in de e-mail door betrokkenen zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonlijke gegevens verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de controller om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken die is afgegeven door middel van de dubbele opt-in procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Condair beschouwt een afzegging van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

De websites van Condair bevatten informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de controller per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt verleend in wetten of voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op toegang

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;

 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

 • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

 • het bestaan ​​van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te vragen, of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

 • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 • wanneer de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;

 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waarnaar wordt verwezen in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke

c) Recht op rectificatie

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a), van de AVG, en waar er geen andere wettelijke grond voor de verwerking.

 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.

 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat persoonsgegevens worden gewist die zijn opgeslagen door Condair, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Condair zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvoor de betrokkene heeft verzocht door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken te wissen van koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Condair regelt in individuele gevallen de nodige maatregelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de betrokkene gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.

 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.

 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Condair opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Condair regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever om de persoonlijke gegevens over hem of haar die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2 van de AVG, of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op dataportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere controller te laten overdragen, indien technisch mogelijk en wanneer dit niet het geval is afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te laten gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Condair.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt (e) of (f). ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Condair zal de persoonlijke gegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opheffen, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims .

Als Condair persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over hem of haar voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Condair tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Condair de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door Condair voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Condair. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties te gebruiken.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft, of op vergelijkbare wijze hem of haar aanzienlijk beïnvloedt, zolang het besluit (1) is niet noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) is niet geautoriseerd door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Condair passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en legitieme belangen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Condair.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Condair.

11. Gegevensbescherming voor applicaties en de applicatieprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website indient bij de controller. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst sluit met een aanvrager, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het doel de arbeidsverhouding te verwerken in overeenstemming met wettelijke vereisten. Indien door de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager wordt gesloten, worden de aanvraagdocumenten twee maanden na kennisgeving van de weigering automatisch gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke tegen het wissen zijn. Ander legitiem belang in deze relatie is, bijv. een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plek voor sociale vergaderingen op internet, een online community, waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privéprofielen te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld op Facebook, detecteert Facebook bij elke oproep aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite - welke specifieke subsite van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, bijv. de knop 'Vind ik leuk', of als de betrokkene een opmerking plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd, via de Facebook-component, informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld op Facebook tijdens de oproep tot onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde gegevensbeschermingsrichtlijn, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn verschillende configuratie-opties beschikbaar om de overdracht van gegevens naar Facebook mogelijk te maken. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een ​​gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op onze websites heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een ​​kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie "_gat. _AnonymizeIp". Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en het verrekenen van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissie-afwikkelingen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang werd gemaakt en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent het instellen van cookies weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dergelijke uit te sluiten . Hiertoe moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk de herinstallatie of reactivering van de browser-add-ons uit te voeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller de Google+ knop als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online community, waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk privéprofielen maken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google via de respectievelijke Google+ knopcomponent. In de loop van deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+, herkent Google bij elke oproep aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze Internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en Google koppelt dit aan het respectieve Google+ account dat aan de betrokkene is gekoppeld.

Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+ knop klikt en dus een aanbeveling voor Google+ 1 geeft, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de algemene voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft geaccepteerd. Vervolgens wordt een aanbeveling van Google+ 1 gegeven door de betrokkene op deze website samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+ accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-services, zoals een zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina's of in verband met advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonlijke gegevens die op Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie verder met het doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Via de Google+ knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene ten tijde van de oproep tot onze website is aangemeld bij Google+. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens naar Google wil verzenden, kan hij of zij dergelijke verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google+ 1-knop zijn te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense staat een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van Google's AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google's AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component ten behoeve van online adverteren en het verrekenen van commissies aan Alphabet Inc. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet bedient Inc. onder meer om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissie-afwikkelingen te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent het instellen van cookies weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn door Alphabet Inc. te allen tijde worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om een ​​logboekbestandopname en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie (waaronder ook het IP-adres en noodzakelijk voor het verzamelen en verwerken van de weergegeven advertenties) overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonlijke gegevens via deze technische procedure aan derden bekendmaken

Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een online sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten verbinding kunnen maken en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacyaangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN LinkedIn Ireland is Privacybeleid, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) is geïntegreerd, is de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende LinkedIn-component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn-plug-in is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In de loop van deze technische procedure verwerft LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn, detecteert LinkedIn bij elke oproep aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite - welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via het LinkedIn-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene is ingelogd op LinkedIn op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn LinkedIn-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. De instelling van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van Twitter. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde ‘tweets’ kunnen publiceren en verspreiden, bijv. korte berichten, die beperkt zijn tot 140 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief degenen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure verwerft Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een her-transmissie van de inhoud van deze website zodat onze gebruikers deze webpagina kunnen introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen kunnen vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze internetpagina bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op Twitter is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=en.

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Xing

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van XING. XING is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen maken. De individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf maken bij XING. Bedrijven kunnen b.v. maak bedrijfsprofielen of publiceer banen op XING.

De werkmaatschappij van XING is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een XING-component (XING-plug-in) is geïntegreerd, is de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de overeenkomstige XING-component van XING te downloaden. Meer informatie over de XING-plug-in is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Tijdens deze technische procedure verwerft XING kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op XING, detecteert XING bij elke oproep aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de XING-component en gekoppeld aan het respectieve XING-account van de betrokkene. Als de betrokkene op de XING-knop klikt die op onze website is geïntegreerd, bijv. de knop "Delen", vervolgens wijst XING deze informatie toe aan de persoonlijke XING-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

XING ontvangt via de XING-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene is ingelogd bij XING op het moment van de oproep naar onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het XING-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan XING niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn XING-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

De gegevensbeschermingsbepalingen gepubliceerd door XING, die beschikbaar zijn onder https://www.xing.com/privacy, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door XING. XING heeft bovendien privacykennisgevingen gepubliceerd voor de XING-deelknop onder https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

19. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen instellen, die ook gratis bekijken, beoordelen en becommentariëren bieden. Met YouTube kun je allerlei video's publiceren, zodat je via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zijn gemaakt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. The YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep tot een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

De bepalingen inzake gegevensbescherming van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

20. Wettelijke basis voor de verwerking

Art. 6 (1) verlicht. a) AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingshandelingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b) AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting op grond waarvan verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziekteverzekering of andere vitale informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (1) verlicht. d AVG. Ten slotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet worden gedekt door een van de bovengenoemde wettelijke gronden, als verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van ons bedrijf of door een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen worden vervangen door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kon worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (Overweging 47, zin 2, AVG).

21. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG is ons legitieme belang om ons bedrijf uit te oefenen ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

22. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de opslagperiode van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

23. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke gegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar tekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

24. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.


Dit privacybeleid is opgesteld door externe functionarissen voor gegevensbescherming in samenwerking met RC GmbH en de Media Law Lawyers van WBS-LAW.